piątek, 23 listopada 2012

20. listopada

Witam drogich czytelników. Czy słyszeli Państwo o spadającej dzietności Polaków, zaś Europejczyków w ogóle? Pewnie słyszeli i to nie raz, i nie dwa. Politycy uwielbiają zabawiać media m.in. na ten temat. Głoszą, iż trzeba rodzić więcej dzieci. Jakimś dziwnym trafem politycy w większości są przedstawicielami płci męskiej, dlatego zostaje im apelowanie o to do pań.


W historii istnieje dział zajmujący się demografią. Jej przedstawiciele nie tylko siedzą w archiwach i badają stare dokumenty, lecz na ich podstawie liczą, kalkulują i budują wykresy. Excel jest podstawowym narzędziem ich pracy, zaś średnie ważone, rachunek prawdopodobieństwa i macierze nie stanowią dla nich czarnej magii. Dzięki ich pracy wiadomo, że Polaków gwałtownie przybyło w II poł XIX wieku. Wzrost trwał przez okres II RP. Jednak wówczas większość z nich zajmowała się rolą. Często żyli w niedostatku, gdyż ziemia nie mogła wyżywić wszystkich potrzebujących. W miastach zaś życie było troszeczkę łatwiejsze, jednak też nie przelewało się. Praca w fabrykach związana była z wyzyskiem. II wojna światowo spowodowała, że populacja narodu nagle zmalała, wiadomo hitlerowcy... Przez cały okres Polski Ludowej promowano wzrost rodności. Państwo mogło zapewnić pracę, większy problem był z mieszkaniami. Jednak w XXI wieku cała gospodarka stanęła na głowie. Produkcja przemysłowa została zautomatyzowana, pracę jaką musiało wykonać 100 ludzi, dzisiaj zrobi 20 ludzi. Dodatkowo duża część produkcji została przeniesiona do Azji wschodniej, gdzie są mniejsze koszta produkcji. Wobec tego rynek pracy nie potrzebuje tylu rąk jak w okresie Polski Ludowej. Dodatkowo funkcjonowanie gospodarki rynkowej powoduje, że państwo nie bierze udziału w zaspokojeniu potrzeb lokalowych. Jak wiadomo z lekcji biologii, populacja danego gatunku wzrasta, gdy jest zapewniona potrzeba bezpieczeństwa i wyżywienia. Jako, iż w obecnej dekadzie brakuje takich podstawowych rzeczy, wobec tego zmniejszać się będzie populacja Polaków. Na nic zdadzą się namowy, czy pomysły polityków.

Przechodząc do meritum sprawy należy stwierdzić, iż w tym dniu miejsce miały następujące wydarzenia historyczne: 


Fot. Mapa Chińskiej Republiki Ludowej. Źródło: http://www.import-chiny.7it.eu/index.php?go=chiny


1648 roku. Jan II Kazimierz Waza został wybrany na władcę Rzeczypospolitej. Elekcja władcy odbywała się w skrajnych złych warunkach. Armia zbuntowanych Kozaków zajęła Ukrainę, wycinając szlachtę, mieszczaństwo i Żydów. W czasie trwania elekcji szlachta mogła wybrać jednego z dwóch kandydatów. Przeciwnikiem Jana Kazimierza był Karol Ferdynand Waza, brat króla. Karol proponował radykalne rozwiązanie problemu, chciał aby Sejm ustalił podatki potrzebne na wystawienie 50 tys. armii koronnej i o połowę mniejszej litewskiej. Uważał on, iż jedynym wyjściem z zaistniałej sytuacji w kraju jest utopienie buntu w krwi. Zyskał on poparcie wojewody kijowskiego ks. Dymitra Wiśniowieckiego, który po klęsce armii koronnej zdołał wycofać się z zagrożonego terenu. 

1917 rok. Ukraińska Rada Centralna proklamowała niepodległość Ukrainy. Związane to było z zwycięstwem wojsk niemieckich nad rosyjskimi i zajęciem przez nie terenów Ukrainy. Tym samym Niemcy otworzyli puszkę pandory, czyli wyzwalanie się   narodów Europy Środkowej i Wschodniej z pod okupacji imperiów.

1918 rok. Republika Niemiec jako pierwszy kraj uznał niepodległość Polski. Uznaje się, iż wybicie się ziem na wschodzie i centrum na niepodległość w 1918 roku była niemiecką konstrukcją, której zadaniem była ochrona niemieckich granic przed zrewoltowaną Rosją. Do dzisiaj nie wiadomo jaką rolę w tym zakresie miał niemiecki wywiad. W każdym razie pewnym dziejowym dowcipem jest, iż jako pierwsi niepodległość Polski uznali Niemcy, nie zaś Francuzi, Brytyjczycy, czy Amerykanie.   

1945 rok. Sojusznicza Rada Kontroli jako organ zwierzchni okupowanych Niemiec podjął decyzję o wysiedleniu Niemców z terenu Śląska. Tym samym rozpoczął się okres wyjazdu ludności niemieckiej z terenów będących pod polską kontrolą. Wysiedlenie Niemców objęło wszystkie tereny włączone do Polski po 1945 rok. Część ludności niemieckiej zachowało się na Śląsku Opolskim, gdyż traktowana była przez władzę jako Autochtoni.  Obecnie obowiązująca ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych pozwala im na używanie w urzędach języka niemieckiego, na dwujęzyczne nazwy miejscowości i prowadzenie własnych szkół, jednak pod warunkiem, iż spełniane jest kryterium liczbowe. Wedle prawa ma to być 20% lokalnej społeczności. Jednocześnie ustawa uniemożliwia wszelkie działania polityczne i kulturowe, które są wymierzone w Polaków i państwo polskie, w tym stworzenie autonomii na obszarze państwa polskiego.

1952 rok. Sejm przyjął uchwałę wprowadzającą kolegialną głowę państwa, czyli Radę Państwa. Zastąpiła ona urząd prezydenta.

1959 rok. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło Deklarację Praw Dziecka. Jest to dokument będący zbiorem postulatów dla  poprawienia losu dzieci na świecie. 

1980 rok. W Pekinie rozpoczął się proces bandy czworga. Była to grupa radykalnych komunistów ściśle związanych z osobą chińskiego przywódcy Mao Zedonga. Jej przywódcą była  Jiang Qing. Wykorzystywała ona fakt, iż Mao był chory i nie sprawował już faktycznej władzy. Chciała ona kontynuować jego politykę, dlatego też dążyła ona do powtórzenia sytuacji z okresu Rewolucji Kulturalnej. Rozpoczęły się aresztowania przeciwników politycznych, bezpieka uzyskała dużą dawkę władzy itp. W kraju zaczęło panować niezadowolenie i strach. Przywódca liberalnego skrzydła partii komunistycznej Dèng Xiǎopíng. Doprowadził do ich aresztowania i skazania. Co więcej w 1981 roku na III Plenum KC KPCh doprowadził on do potępienia Rewolucji Kulturalnej i większość dorobku Mao. Przeprowadził on reformę rolnictwa, które z kolektywnego znów stało się prywatne. Otworzył on kraj na zagraniczne inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych. Na arenie międzynarodowej rozpoczął on współpracę z USA. Jednak nie oznacza to, że kraj stał się demokratyczny. Nadal panuje tam ideologia komunistyczna w wersji chińskiej, czyli maoizm. Władzę posiada Komunistyczna Partia Chin, która podejmuje w sposób autorytatywny decyzję.  Mao w Chinach ma pozycję bohatera narodowego. Ot po prostu w ideologii komunistycznej, obok Marksa i Mao znalazło się miejsce dla kapitalizmu. Być może powoduje to, iż Chiny są najszybciej rozwijającym się państwem na świecie, mocarstwem. 


Autor więcej grzechów nie pamięta. Pro dei gratia.

  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz